Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

Μπορείτε να βρείτε τον τετραψήφιο αριθμό ;Το άθροισμα του πρώτου και του δεύτερου ψηφίου είναι ίσο με το τρίτο ψηφίο.
Το δεύτερο ψηφίο μείον το τέταρτο ισούται με το πρώτο.
Το πρώτο πολλαπλασιασμένο με το δεύτερο ισούται με το δεύτερο.