Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ο ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΟΣ

Έζησε στο διάστημα (287-212 π. Χ.).

Εξέχουσα μαθηματική φυσιογνωμία με τεράστιο όγκο έργων, πρωτοπόρων και ποιοτικά κορυφαίων. Εξαιρετικό πρότυπο γεωμέτρη ερευνητή, αποτελεί μαζί με τον Ιπποκράτη και τον Εύδοξο, την τριάδα των πρωτεργατών του απειροστικού λογισμού.

Ο Αρχιμήδης ασχολήθηκε κυρίως με την μελέτη όλων των προβλημάτων των Μαθηματικών και των Μαθηματικών τεχνών, που εκκρεμούσαν από παλαιότερες μελέτες και ανακάλυψε πλήθος μεθόδων και νέων προτάσεων.

Ενδεικτικός είναι ο τεράστιος κατάλογος των γνωστών έργων του:
Σώθηκαν
 • Περί σφαίρας και κυλίνδρου 
 • Κύκλου μέτρησης
 • Περί κωνοειδών και σφαιροειδών
 • Περί ελίκων 
 • Επιπέδων ισορροπιών 
 • Ψαμμίτης 
 • Τετραγωνισμός παραβολής 
 • Οχουμένων 
 • Στομάχιον 
 • Περί των μηχανικών θεωρημάτων προς Ερατοσθένην έφοδος 
 • Λήμματα 
 • Πρόβλημα Βοεικόν 
 • Περί του επταγώνου 
 • Περί των επιψαυόντων κύκλων 
 • Αρχαί της γεωμετρίας 

Χάθηκαν
 • Περί τριγώνων 
 • Περί τετραπλεύρων 
 • Περί 13 ημικανονικών πολυέδρων 
 • Αριθμητικά 
 • Περί ζυγών 
 • Κεντροβαρικά 
 • Πλινθίδες και κύλινδροι 
 • Κατοπτρικά 
 • Ισοπεριμετρικά 
 • Στοιχεία μηχανικών Ισορροπίαι 
 • Σφαιροποιΐα 
 • Στοιχεία επί των στηρίξεων 
 • Περί παραλλήλων γραμμών 
 • Περί βαρύτητος και ελαφρότητος 
 • Περί κοίλων παραβολικών καυστικών κατόπτρων 
 • Προοπτική 
 • Επισίδια βιβλία 
 • Βαρυουλκός, Υδροσκοπίαι, Πνευματική 
 • Καύσις δια των κατόπτρων 
 • Περί Αρχιτεκτονικής 
 • Περί δρομομέτρων 
 • Στοιχεία των μαθηματικών 
 • Περί της διαμέτρου 
 • Συγγράμματα εν επιτομή
 • Περί τετραγωνισμού του κύκλου
 • Δεδομένα
Εξαιρετικές του μελέτες, και για τη μέθοδο και για το αποτέλεσμα, είναι εκείνες που έδωσαν τα εμβαδά Κύκλου, 'Eλλειψης, Παραβολής και 'Eλικας καθώς και τα εμβαδά και τους όγκους των Κυλίνδρων, των Κώνων και κυρίως των Σφαιρών.

Σημαντικότατη θεωρείται και η ανακάλυψη, από τον ίδιο, τύπου που δίνει το εμβαδόν τριγώνου από τις πλευρές του, και ακόμα η επέκτασή του στα εγγεγραμμένα τετράπλευρα.

Μία άλλη σημαντική προσφορά του σοφού μας είναι η έκφραση των εμβαδών όλων των γνωστών κανονικών πολυγώνων συναρτήσει της πλευράς τους. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι είχε εκφράσει όλα τα αντίστοιχα αποστήματα εκ των πλευρών, στηριγμένος στις κεντρικές γωνίες των πολυγώνων. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό να διέθετε (ή να είχε συγκροτήσει) πίνακα των λόγων (απόστημα):(ημι-πλευρά), δηλαδή πίνακα εφαπτομένων.
Ο Αρχιμήδης επίσης γνώριζε να κατασκευάζει τη λύση ειδικών τριτοβάθμιων προβλημάτων, και μεταξύ αυτών και του Δηλίου Προβλήματος. Τις λύσεις αυτές τις έδινε με την τομή δύο κωνικών (Ευτόκιος).
Μοναδική είναι η προσφορά του στην ανώτερη μετρική Γεωμετρία. Συγκεκριμένα έκφρασε τους όγκους στερεών εκ περιστροφής κωνικών εφαρμόζοντας "απειροστικές" μεθόδους ανάλυσης των στερεών αυτών.

Η πρωτοτυπία και η αποτελεσματικότητα των μελετών του έγιναν αιτία να χαρακτηριστεί από τους ιστορικούς των μαθηματικών, ως ο μεγαλύτερος μαθηματικός όλων των εποχών και όλων των εθνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου